معنای عدل الهی

نشریه : سفینه - 52

نویسنده : پديدآورنده : محمدحسین عصار
پديدآورنده : عبد الکریم همایونی

سال / شماره پیاپی / صفحه 143ـ 147

چکیده :

نگارنده در این گفتار، تأکید می‌کند که عدل الهی بنا بر تعریفی که در آیات و روایات مطرح شده، با تعریف فلسفی تفاوت دارد. در نصوص وحیانی، عدل الهی به معنی نفی ظلم از خداوند است، که انسان را در گناهان مجبور نکرده و نمی‌کند.

کلیدواژه‌های مقاله :عدل الهی- تعریف؛ نفی جبر از خداوند.