اهداف گردشگری و سفر در فرهنگ اسلامی

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : بنفشه محمدی
پديدآورنده : کاظم قاضی زاده

سال / شماره پیاپی / صفحه 24

چکیده :

امروزه نقش گردشگری و جهانگردی بر اقتصاد و فرهنگ کشورها غیر قابل انکار است. گردشگری در دنیای امروز با اهداف گوناگونی صورت می پذیرد. در فرهنگ اسلامی،‏ انجام بعضی از اعمال و مناسک عبادی مانند حج و عمره و نیز زیارت مکان هایی که دارای ارزش معنوی هستند،‏ به عنوان اهداف گردشگری مطرح می شوند. همچنین،‏وظایفی چون هجرت وجهاد را نیز می توان از اهداف گردشگری برشمرد و یا صلۀ رحم که گاهی مستلزم انجام گردشگری است. تفریح و تفرج،‏ تجارت و کسب علم و دانش نیز از موضوعاتی است که به عنوان اهداف گردشگری،‏ در فرهنگ اسلامی بدان سفارش شده است. گردشگری و جهانگردی بخش جدایی ناپذیر در فرهنگ و تمدن اسلامی به شمار می روند که باید در تبیین سبک زندگی و برنامه ریزی های کلان و راهبردی در حکومت اسلامی لحاظ گردند. بدیهی است که مطالعۀ اهداف گردشگری موضوعی بنیادین درمطالعات گردشگری و جهانگردی به شمار می رود.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث ، گردشگری ، سیاحت ، قرآن ، سیر و سفر