سیر تاریخی حدیث در سیستان عصر حضور

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : محمدرضا پیری
پديدآورنده : محمد تقی سبحانی
پديدآورنده : سید حسن طالقانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 14

چکیده :

سیستان یکی از مناطق اثرگذار در تاریخ و پژوهش‌های حدیثی در ایران به شمار می‌آید. در این پژوهش سیر تاریخی حدیث در سیستان از قرن اول (هجری قمری)،‏ تا پایان قرن سوم بررسی شده است. بیشتر محدثان سیستان مربوط به همین سه قرن بوده‌اند؛ دوره‌ای که در آن شمار محدثان اهل سنت فراوان‌تر گزارش شده است. در قرن اول حوزه حدیثی منسجمی در سیستان بوجود نیامده است ولی در قرن دوم با حضور حریز بن عبدالله شیعی،‏ این حوزه رشد یافت؛ در قرن سوم حوزه حدیثی اهل سنت به اوج فعالیت حدیثی‌‌اش رسید. این محدثان (شیعی و سنی) سرچشمه خلق آثار ارزشمندی در موضوعات مختلف حدیثی همچون: مجموعه‌های حدیثی،‏ فقه روایی و ... بوده‌اند.

کلیدواژه‌های مقاله :تاریخ حدیث سیستان ، اهل سنت ، شیعه ، سیستان