وجوه معانی شهید در قرآن کریم

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : سعیده کارآموزیان
پديدآورنده : محمد رضا شاهرودی
پديدآورنده : حامد شریعتی نیاسر

سال / شماره پیاپی / صفحه 23

چکیده :

از کلمۀ شهید در آیات متعددی از قرآن کریم یاد شده است که تمامی آن‌ها به یک معنا نیستند. آنچه در عرف فرهنگ اسلامی امروز معمولاً از این لغت به ذهن می‌رسد،‏ کسی است که در راه خدا کشته شود،‏ او را شهید می‌نامند. حال آن‌که شهید در این معنا در قرآن کریم به کار نرفته است و از شهدا با تعبیر «کشته شدگان در راه خدا» یاد شده است. بنابر این در این نوشتار برای فهم بهتر آیاتی از قرآن کریم که کلمۀ «شهید» و مشتقاتش در آن به کار رفته،‏ وجوه مختلف معنایی و مصادیق این کلمه با استفاده از منابع تفسیری و کتاب‌های مرتبط علوم قرآنی از قبیل مفردات،‏ وجوه و نظایر و ... به روش کتابخانه‌ای مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و نشان داده شده است که در قرآن کریم «شهید» و مشتقات آن به همان معانی لغوی کلمه یعنی «حاضر» و «گواه» به کار رفته است و در واقع وجوه معنایی ذکر‌شده همگی مصادیق مختلفی برای این کلمه است و نه معانی جدیدی برای آن.

کلیدواژه‌های مقاله :شاهد ، وجوه ، قرآن کریم ، گواه ، شهید