بررسی سندی و دلالی روایت «إن الله خلق آدم علی صورته»

نشریه : سفینه - 45

نویسنده : پديدآورنده : مجید شاکر سلماسی

سال / شماره پیاپی / صفحه 52-58

چکیده :

این مقاله پژوهشی پیرامون سند و دلالت حدیث «ان الله خلق آدم علی صورته» می‌باشد. در این مقاله ابتدا سند و مفهوم حدیث بررسی می‌شود، سپس براساس مبانی توحیدی اسلام، به رفع ابهام حدیث که ناشی از مرجع ضمیر «صورته» است، پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :روایت «إن الله خلق آدم علی صورته»، بررسی سندی، بررسی دلالی، تنزیه، تشبیه.