ریشه حوادث تلخ و شیرین از نگاه قرآن و روایات

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : مهدیه طاهری
پديدآورنده : حسن تقی زاده

سال / شماره پیاپی / صفحه 23

چکیده :

مقالهٔ حاضر به بررسی این نکته پرداخته است که بر اساس آیات و روایات،‏ نعمت‌های بیکران پروردگار در سایهٔ رحمت او و نه از روی استحقاق انسان به وی می‌رسد؛ حال اگر کسی در مسیر رضای خداوند گام زند و به سوی خیر و صلاح پیش رود،‏ خداوند درهای رحمتش را به روی او می‌گشاید و نعمتش را فزونی می‌بخشد. اما اگر انسان در برابر نعمت‌های خداوند به نافرمانی و ناسپاسی روی آورد،‏ حوادث و مصائبی که با آن روبه‌رو می‌شود،‏ ‌نتیجه‌ٔ عملکرد خود اوست.
بنا بر این،‏ عواملی چون وراثت،‏ محیط و خوراک اگرچه در افعال فرد اثرگذارند اما علل تام انجام فعل نیستند و صرفاً زمینه‌هایی برای رفتار و عمل به شمار می‌روند لذا پیدایش حوادث تلخ و شیرین به رفتار خود شخص بستگی دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :محبوب و مکروه ، حوادث تلخ و شیرین ، تفسیر موضوعی ، خیر و شر ، بلا و نعمت