امامت در استنادهای قرآنی امام رضا (علیه السّلام)

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : محمد امین انسان
پديدآورنده : علی خیاط

سال / شماره پیاپی / صفحه 37

چکیده :

امامت بر مردم،‏ از وظایف امام است و این امری حیاتی است که باید کندوكاو کرد و به شبهات پیرامون آن پاسخ داد. نظر به اهمیت موضوع امامت که از سوی امام رضا (علیه السلام) با استناد به آیات وحی طرح گردیده رویکرد قرآنی امام رضا (علیه السلام) در تبیین این موضوع مهم راهگشا است.
روایات تفسیری امام،‏ ممکن است از باب تطبیق،‏ تأویل،‏ اشاره به باطن آیه و یا به مصداق اتم و اکمل آیه باشند که شناسایی نوع آن کمک شایانی به فهم دقیق آیه می‌کند. بنا بر این در این پژوهش برخی از روایات تفسیری امام رضا که در موضوع امامت نقل شده در کنار معناشناسی واژه‌های اصلی روایت بررسی شده و در نتیجه هماهنگی سخن امام و کلام وحی در تبیین بحث امامت به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌های مقاله :امامت ، اهل بیت (علیهم السلام) ، قرآن ، امام رضا (علیه السلام) ، روایات تفسیری.