مؤلفه‌های رفتار حکیمانه در آیات و روایات (سبک زندگی حکیمانه)

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه ربانی فر
پديدآورنده : علی راد

سال / شماره پیاپی / صفحه 23

چکیده :

هدف این مقاله آن است که مؤلفه‌های رفتار حکیم را بر اساس آیات و روایات بشناساند. مسئلهٔ اصلی این پژوهش تبیین مؤلفه‌های رفتار حکیمانه از نظر قرآن و احادیث است که مراد از این مولفه‌ها, عناصر و اجزای مؤثر در صدور رفتار حکیم است. اکنون پرسش اين است که حکيم چه مؤلفه‌های رفتاری دارد.
این مقاله با روش کتابخانه‌ای و تحلیلی نگاشته شده است که نتیجهٔ به دست آمده از تحلیل محتوای گزاره‌های قرآنی و روایی متناسب با این موضوع این است که رفتار حکیمانه دو گونه مؤلفهٔ اثباتی و مؤلفهٔ سلبی دارد. رفتار حکیمانه باعث ایجاد گرایش‌های اثباتی چون: حق‌مداری،‏ تقوا،‏ صبر و شکیبایی،‏ صدق و راستگویی،‏ امانتداری،‏ شکرگزاری،‏ تشخیص و عملکرد به موقع و مصلحت‌اندیشی،‏ عملکرد هوشمندانه و ... در حکیم می‌شود. در مقابل نیز از گرایش‌های سلبی چون باطل‌گرایی،‏ گناه،‏ شتابزدگی،‏ کذب و بی‌صداقتی،‏ خیانت در امانت،‏ ناسپاسی و ... به دور است.

کلیدواژه‌های مقاله :حکیم ، رفتار حکیمان ، الگوی رفتاری حکیم ، حکمت ، تفسیر موضوعی