منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب(س) پیرامون قیام امام حسین(ع)

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
پديدآورنده : طاهره عطار

سال / شماره پیاپی / صفحه 31-49

چکیده :

حضرت زینب(س) یکی از مهمترین شخصیت­ های تاثیرگذار در ماندگاری قیام امام حسین(ع) می­ باشند. ایشان علاوه بر پرستاری و همراهی کاروان اسیران، در کوفه و شام خطبه ها و سخنرانی­ هایی ایراد فرمودند. این سخنرانی ها حامل احتجاجاتی با عوامل حکومتی و مردم کوفه و شام بوده که از نیرومندترین عوامل جاودانه ساختن قیام عاشورا، رسوا کننده دستگاه بنی امیه، اثبات حقانیت و مظلومیت امام حسین (ع) می باشد. بر این احتجاجات حضرت زینب (س) از حیث شکل و محتوا منطق خاصی حاکم بوده که توانسته چنین آثار سترگی بر جامعه آن­ روز بگذارد. لذا این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و شیوه کتابخانه ­ای با تکیه بر احتجاجات زینب کبری(س) در جریان قیام امام حسین (ع) با هدف دستیابی به منطق حاکم بر احتجاجات ایشان سامان یافته است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسین(ع) - قیام