31 نکته در باب سلیم بن قیس هلالی و کتاب او

نشریه : سفینه - 45

نویسنده : پديدآورنده : عبد الحسین طالعی

سال / شماره پیاپی / صفحه 115-145

چکیده :

این گفتار که ترجمة رسالة "الدرر و اللئالی فی ترجمة سلیم بن قیس الهلالی" است، 31 نکته درباره سلیم بن قیس هلالی محدّث مشهور سدة یکم هجری را در بر دارد، و در باب کتاب او سخن می‌گوید که امروزه در دسترس و موجود است. مؤلف مقاله با تسلط بر دانش رجال و تراجم و نسخه‌های خطی کتب مرجع، نکاتی بدیع درباره این کتاب ارزشمند بیان می‌دارد، از جمله دربارة وثاقت سلیم و پاسخ به تضعیف رجالی او، سرگذشت کتاب و نسخه‌های خطی و چاپی آن، نقد و بررسی نظرات دانشمندان رجالی در این مورد، مانند میرزای استرآبادی، صاحب روضات الجنات وحید بهبهانی، ابوالحسن شعرانی و دیگران، توضیحاتی در مورد ابان بن ابی عیاش راوی کتاب سلیم، و نکات دیگر. شرح حال کوتاهی از مؤلف در ابتدای گفتار آمده است.

کلیدواژه‌های مقاله :الدرر و اللئالی فی ترجمة سلیم بن قیس الهلالی؛ روضاتی، سید محمدعلی؛ سلیم بن قیس هلالی؛ کتاب سلیم بن قیس هلالی؛ روضات الجنات؛ ابان بن ابی عیاش.