جایگاه علمی ‌نشریه سفینه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

نشریه : سفینه - 45

نویسنده : پديدآورنده : نجمه باقریان

سال / شماره پیاپی / صفحه 182-191

چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه علمی ‌نشریه سفینه بر اساس شاخص‌های ارزیابی نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام می‌باشد. تعداد مقالات، پرتولیدترین سال‌ها، موسسات و پژوهشگران فعال، شاخص آنی، ضریب تاثیر، استنادهای تجمعی نشریه سفینه در سالهای 1382-1392 بر اساس داده‌های موجود در نمایه استنادی علوم ایران و پایگاه گزارش‌های استنادی نشریات، مورد مطالعه علم سنجی قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، سال 1390 با 41 مقاله پرتولیدترین سال، حوزه علمیه با 43 مقاله پرتولیدترین سازمان، محمد بیابانی اسکویی با 21 اثر فعال‌ترین پژوهشگر در نشریه سفینه می‌باشند. بالاترین میزان استناد‌های تجمعی مربوط به سال 138 علیه السلام (6 استناد) و بالاترین میزان شاخص آنی (069/0) مربوط به سال 1385 بوده و ضریب تاثیر نشریه سفینه در سالهای مورد بررسی صفر می‌باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، نشریه سفینه، تولید علم، علم سنجی.