شهادت فِدْیه ای

پرسش :

«شهادت فِدْیه ای» که به عنوان هدف امام حسین(ع) گفته اند، چیست؟پاسخ :

شهادت فِدیه ای، به نظریۀ مسیحیان در بارۀ مصلوب شدن عیسی(ع)، بی شباهت نیست؛ یعنی همان گونه که عیسی(ع) تن به صلیب داد تا فدای گناهان انسان ها شود، امام حسین(ع) نیز به شهادت رسید تا گناهان امّت را بشویَد و شفیعشان شود. این تفسیر، تفسیر مسیحی از رفتار حسین(ع) است و هیچ سندی در متون دینی ندارد.[۱]

این دیدگاه، یکی از تفاسیر نظریۀ«شهادت طلبی»به عنوان هدف امام حسین(ع) است که نقد آن ذیل پرسش از «شهادت طلبی» گذشت.


[۱]. همان، ص ۳۳۵.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت