شهادت سیاسی

پرسش :

«شهادت سیاسی» به عنوان هدف سیدالشهدا(ع)، به چه معناست؟پاسخ :

مشهورترین تفسیر از اهداف امام حسین(ع)، «شهادت سیاسی» است و امروزه، در کتاب ها و سخنرانی ها همواره این تفسیر، تبیین و تبلیغ می شود. تفسیر یاد شده، در واقع، تحلیلی سیاسی از حرکت امام حسین(ع) است و برخاسته از اسلام سیاسی. پس از این که مسلمانان در عصر حاضر، به اسلام سیاسی رسیدند و ابعاد سیاسیِ دین در نگاه آنان برجسته شد، این تفسیر نیز از درون آن، استخراج شد.

سید هبة الدین شهرستانی، در این باره می گوید: «امام حسین(ع) می دانست که چه بیعت بکند و چه نکند، کشته خواهد شد، با این تفاوت که اگر بیعت نماید، هم او کشته خواهد شد و هم مجد و آثار جدّ او از بین خواهند رفت؛ ولی اگر بیعت نکند، تنها او کشته می شود؛ امّا در نتیجه، آرزوهای او برآورده می گردد و شعائر دین و شرفِ همیشگی، به دست خواهد آمد»[۱].[۲]

این دیدگاه، یکی از تفاسیر نظریۀ «شهادت طلبی» به عنوان هدف امام حسین(ع) است که نقد آن ذیل پرسش از«شهادت طلبی»گذشت.


[۱]. نهضة الحسین(ع)، ص ۳۱.

[۲]. ر.ک: دانش‏نامۀ امام حسین(ع)، ج ۳، ص ۳۳۶ـ ۳۳۷.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت