امام حسین(ع) برای حفظ جان

پرسش :

آیا حرکت امام حسین(ع) برای حفظ جان نبود؟پاسخ :

یکی از نویسندگان معاصر، هدف امام حسین(ع) را چنین تشریح می کند: «بیرون آمدن امام حسین(ع) از مدینه به مکّه و از مکّه به طرف عراق، برای حفظِ جان بوده، نه خروج و قیام، و نه جنگ با دشمن، و نه تشکیل حکومت».[۱]

نیز نوشته است: «شیعیان می گویند: اساساً امام حسین(ع)، قیام نکرد و قصدِ جهاد، نداشته است».[۲]

این دیدگاه، هیچ شاهد کلامی و تاریخی ندارد و از این رو، قابل طرح نیست؛ ضمن این که با شئون امامت، سازگار نیست. البته ممکن است نویسندۀ محترم، نکاتی در نظرش بوده که در عبارت، نیامده است.[۳]


[۱]. کتاب هفت ساله چرا صدا در آورد، ص ۱۹۳ـ ۱۹۴.

[۲]. همان، ص ۱۵۴ (پاورقی).

[۳]. ر.ک: دانش‏نامۀ امام حسین(ع)، ج ۳، ص ۳۵۱.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت