صحابه امام حسین(ع)؛ ویژگی ها و فضیلت ها (1)

نشریه : معارف حسینی - 3

نویسنده : پديدآورنده : محمدرضا سنگری

سال / شماره پیاپی / صفحه 37-54

چکیده :

شناخت و فهم عاشورا، بی شناخت یاران پاکباز اباعبدالله(علیه السلام) ممکن نیست.بازشناسی یاران ما را با اسوه هایی که بهترین سر مشق امروز و همیشه انسان هستند آشنا خواهد ساخت. بخشی از گم گوشه هاو ابهام ها نیز در پرتو شناخت صحابه، روشن خواهد شد.ویژگی هایی چون پیروزی در آزمون های دشوار، معرفت و بصیرت ژرف، عزت مندی و ذلت‌ناپذیری، آزادگی و حریت، کانون رحمت و شدت بودن، اخلاص در بینش و منش، شجاعت و مرگ ناهراسی، غیرت و حمیت دینی، صبر و استقامت، مواسات و همدلی و ولایت مداری بخشی از فضائل یاوران امام عاشورا است که در این مقاله بررسی می شود.

کلیدواژه‌های مقاله :عاشورا، اصحاب امام حسین(ع)، ویژگی ها و فضائل