مسلم بن عقیل، الگوی انتخاب گری در مدرسه حسینی

نشریه : معارف حسینی - 3

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 55-75

چکیده :

رویداد کربلا و عاشورا محصور به تاریخ و جغرافیا نیست و از جهات مختلف فرا تاریخی و فرا جغرافیاییقابل بررسی است. یکی از وجوه برجسته این رویداد راه های گوناگونی است که در برابر شخصیت ها و گروه ها ی اجتماعی قرار گرفته و انتخاب هایی است که این شخصیت ها و گروه ها کرده اند. انسان موجودی انتخاب گر است و پیوسته در برابر راه های گوناگون قرارا می گیرد و دست به انتخاب می زند. این انتخاب ها سرنوشت انسان را در چارچوب مشیت الهی و قوانین حاکم بر هستی و نظام های عالم رقم می زند.انتخاب های انسان محصول چهار گروه عامل است: ادراکات، تعلقات، تمنیات، و تربیت. از برجسته ترین انتخاب ها در ماجرای کربلا و عاشورا انتخاب مسلم بن عقیل در بحرانی ترین شرائط، انتخابی سرنوشت ساز است.

کلیدواژه‌های مقاله :مسلم بن عقیل، کربلا، عاشورا