منطق حاکم بر احتجاجات امام سجاد (ع) پیرامون نهضت عاشورا

نشریه : معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
پديدآورنده : طاهره عطار

سال / شماره پیاپی / صفحه 77-95

چکیده :

احتجاجات امام سجاد(علیه السلام) از نیرومندترین عوامل جاودانه ساختن قیام عاشورا و اهداف نهضت امام حسین(علیه السلام) است. آن حضرت از عصر عاشورا تا بازگشت و استقرار در مدینه احتجاج هایی با عوامل حکومتی و مردم شهرهای مختلف از جمله کوفه و شام داشته اند که بر این احتجاجات منطقی خاص حاکم بوده و باعث رسوایی دستگاه بنی امیه در جامعه آن روز و تاثیر و ماندگاری قیام عاشورا بعد از شهادت امام حسین شده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای به تحقیق و بررسی احتجاجات امام سجاد(علیه السلام) پیرامون نهضت عاشورا جهت کشف و استخراج منطق حاکم بر این احتجاجات پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :احتجاجات، امام سجاد(علیه السلام)، عاشورا، منطق حاکم