چگونگی تبدیل حادثه کربلا به مکتب عاشورا بوسیله امام حسین (ع)

نشریه : معارف حسینی - 3

نویسنده : پديدآورنده : محسن حیدرنیا

سال / شماره پیاپی / صفحه 97-112

چکیده :

یکی از حوادث مهم و ماندگار که تاثیرات عمیقی بر جامعه شیعی-اسلامی داشته و دارد، حادثه کربلاست. در این مقاله افزون بر تاکید به معمای ماندگاری این حادثه مهم، سعی در اثبات این فریضه شده است که روند اساسی تبدیل این حادثه به مکتب پیش از این که یک روند تاریخی، ادواری و تدریجی باشد، یک روندی دفعی است که در همان متن حادثه پدیدار می گردد. به دیگر سخن کربلا مکتبی نیست که بعد از حادثه کربلا،بوسیله سخنوران، خطیبان، محققان و علما به مکتب تبدیل شد باشد، بلکه حادثه ای است که خواص مکتبی خود را در بطن حادثه و تحت تاثیر شخصیت نورانی امام حسین(علیه السلام) نمایان می سازد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسی(علیه السلام)، واقعه کربلا، حادثه، مکتب