سنگ دلی دشمنان در عاشورا

پرسش :

دشمنان پس از به شهادت رساندن امام حسین(ع)، نهایت سنگ دلی شان را چگونه نشان دادند؟پاسخ :

رفتارهای سنگ دلانۀ دشمنان در واقعۀ عاشورا فراوان است. چند مورد از این رفتارها پس از شهادت امام حسین(ع) در روز عاشورا بدین قرار است:

الف. تاراج کردن وسایل امام(ع)

بنا بر گزارش های تاریخی، دشمنان، وسایلی چون: لباس، کفش، شمشیر، عمامه، کلاه، انگشتر، زره و کمان امام حسین(ع) را ربودند.

عمر بن سعد گفت: هر کس چیزی برداشته، برگردانَد؛ امّا هیچ کس، هیچ چیزی را بر نگرداند.

ب. دواندن اسب بر پیکر مطهّر امام(ع)

پس از شهادت امام حسین(ع)، عمر بن سعد ندا داد: چه کسی حاضر است بر حسین، اسب بدوانَد؟ ده تن حاضر شدند. آنان حسین(ع) را با اسبان خود، لگدکوب کردند تا آن که سینه و پشت وی را خرد کردند.

مختار پس از آن که به قدرت رسید، آنان را دستگیر کرد و با زنجیرهای آهنین، دست و پاهایشان را بست و بر پشتشان اسب دواند تا به هلاکت رسیدند.

ج. تاراج کردن خیمه ها و غارت اموال دختران پیامبر(ص)

سپاه دشمن در عصر عاشورا با هجوم به خیمه ها و زنان، اموال آنها را به غارت بردند؛ از جمله: لباس های گران بها حتی لباس های روی زنان، شتر، اسب، زیورآلاتی چون گوشواره، خلخال و انگشتر.

د. آتش زدن خیمه ها

زنان را از خیمه ها بیرون راندند و خیمه ها را آتش زدند. زنان، سر و پا برهنه و غارتْ شده و گریان، بیرون دویدند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت