حوادث خارق العاده پس از عاشورا

پرسش :

پس از شهادت امام حسین(ع) چه حوادث خارق العاده ای رخ داد و آیا این نقل ها قابل قبول اند؟پاسخ :

وقتی امام حسین(ع) به شهادت رسید، حوادث شگفت آوری در طبیعت رخ داد، از جمله: خون شدن تربتی که نزد اُمّ سلمه در شیشه بود؛ روز عاشورا خورشید چنان گرفت که ستارگان هویدا شدند؛ غباری سیاه و تاریک به آسمان برخاست به گونه ای که مردم گمان کردند که بر آنها عذاب نازل شده است؛ تا مدتی، هنگام طلوع و غروب خورشید، آسمان به شدت سرخ می شد؛ باران خون از آسمان بارید؛ هر سنگی را کنار می زدند زیر آن، خون تازه بود و....[۱]

در بارۀ این حوادث خارق العاده، قابل توجّه است که تحقّق این امور، مُحال عقلی نیست. بنا بر این، وقوع آنها بر پایۀ ادلّۀ نقلی معتبر، قابل اثبات است.

حوادث خارق العاده ای که از آغاز تولّد امام حسین(ع) در منابع معتبر شیعه و اهل سنّت گزارش شده، به قدری فراوان اند که هر پژوهشگر منصفی، می تواند اجمالاً به وقوعشان اطمینان پیدا کند.


[۱]. ر.ک: همان، ص ۳۳۰ ـ ۴۲۱.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت