روش شناسی مناظرات امام حسین (ع) در جریان قیام عاشورا

نشریه : معارف حسینی - 2

نویسنده : پديدآورنده : طاهره عطار
پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی

سال / شماره پیاپی / صفحه 7-27

چکیده :

قیام امام حسین(ع) یکی از مهمترین قیام های حق طلبانه تاریخ بشریت است که حامل درس ها و معارفی سترگ است.امام حسین(ع) از ابتدای قیام تا لحظه شهادت مناظرات و احتجاج هایی با افراد مختلف داشته اند که بر این مناظرات از لحاظ ساختار، محتوا و اصول اخلاقی، منطقی خاص حاکم بوده است.این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر مناظرات امام حسین(ع) رد جریان قیام عاشورا جهت دستیابی به منطق حاکم بر مناظرات ایشان سامان یافته است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسین (ع)، عاشورا، منطق حاکم بر ساختار، اصول اخلاقی