ادله قرآنی و روایی ذریه بودن امام حسین (ع) بر پایه مناظره یحیی بن یعمر با حجاج بن یوسف

نشریه : معارف حسینی - 2

نویسنده : پديدآورنده : میثم خلیلی
پديدآورنده : جواد فرامرزی

سال / شماره پیاپی / صفحه 29-45

چکیده :

در قسمت فضائل حسنین (ع) کتاب « مستدرک علی الصحیحین » حاکم نیشابوری، مناظره ای میان حجاج بن یوسف و یحیی بن یعمر نقل شده است که در آن حجّاج ضمن طرح شبهه ای، انتساب مستقیم امام حسین(ع) را به پیامبر(ص) و ذریه بودن ایشان نفی نمود. این شبهه بلافاصله با پاسخ مستدل قرآنی یحیی بن یعمر مواجه شد. پرسش این است که یحی بن یعمر در اثبات ذریه بودن امام حسین(ع) به چه آیه یا آیاتی استناد نمود؟
این مقاله در صدد است با استناد به آیات و روایات و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، به شبهه عدم انتساب مستقیم امام حسین(ع) به پیامبر(ص) پاسخ گوید.

کلیدواژه‌های مقاله :پیامبر(ص)، امام حسین(ع)، ذریه،