شهیدان خاندان پیامبر(ص) در کربلا

پرسش :

کدام یک از شهیدان کربلا در زمرۀ خاندان پیامبر(ص) بودند؟پاسخ :

این عدّه، عبارت اند از:

علی اکبر، عبدالله (علی اصغر)، عبدالله بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبّاس بن علی، ابو بکر بن علی، محمّد بن علی، ابو بکر بن حسن، عبدالله بن حسن، قاسم بن حسن، جعفر بن عقیل، عبدالرحمان بن عقیل، عبدالله بن عقیل، محمّد بن ابی سعید بن عقیل، عبدالله بن مسلم بن عقیل، محمّد بن عبدالله بن جعفر، عون بن عبدالله بن جعفر.

در گزارش های نادر، افراد دیگری نیز در شمارِ شهدای اهل بیت(ع) آمده اند؛ از جمله:

ابراهیم بن علی، عبّاس اصغر بن علی، جعفر بن علی، عبدالله اصغر بن علی، عبید الله بن علی، عمر بن علی، عتیق بن علی، قاسم بن علی، بشر بن حسن، عمر بن حسن، ابو بکر بن حسین، ابو بکر بن قاسم بن حسین، ابراهیم بن حسین، جعفر بن حسین، حمزة بن حسین، زید بن حسین، قاسم بن حسین، محمّد بن حسین، عمر بن حسین، محمّد بن عقیل، محمّد بن عبدالله بن عقیل، حمزة بن عقیل، علی بن عقیل، عَون بن عقیل، جعفر بن محمّد بن عقیل، ابو سعید بن عقیل، ابراهیم بن مسلم بن عقیل، محمّد بن مسلم بن عقیل، عبدالرحمان بن مسلم بن عقیل، عبید الله بن مسلم بن عقیل، ابو عبدالله بن مسلم بن عقیل، علی بن مسلم بن عقیل، ابراهیم بن جعفر، ابو بکر بن عبدالله بن جعفر، عون اصغر بن عبدالله بن جعفر، حسین بن عبدالله بن جعفر، عبید الله بن عبدالله بن جعفر، عون بن جعفر بن جعفر، محمّد بن جعفر، محمّد بن عبّاس، احمد بن محمّد هاشمی.[۱]


[۱]. ر.ک: همان، ص ۲۸۲ ـ ۲۸۷.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت