حوادث پیش از ظهور در تورات و انجیل

پرسش :

نقاط اشتراک تورات و انجیل با منابع اسلامی درباره حوادث پیش از ظهور منجی و جهان پس از آن کدام اند؟پاسخ :

مهم ترین پیشگویی های تورات و انجیل و منابع اسلامی درباره حوادث پیش از ظهور منجی، عبارت اند از:

۱. گسترش جنگ و قحطی و بیماری قبل از ظهور

۲. ظهور مدّعیان مهدویت قبل از ظهور

۳. ناگهانی بودن ظهور

۴. نبرد آرماگدون (نبرد جهانی قبل از ظهور).[۱]

مهم ترین پیشگویی های تورات و انجیل و منابع اسلامی درباره جهان پس از ظهور منجی نیز عبارت اند از:

۱. عدالت محوری (که بسیار بر آن تأکید شده است)

۲. طرفداری از مظلومان

۳. مبارزه با ستمگران و متکبّران

۴. صفات نیکوی منجی

۵. گستره جهانی حکومت

۶. فراوانی نعمت

۷. به ارث رسیدن زمین به صالحان تا قیامت

۸. تحقّق امنیت در جهان (همزیستی مسالمت آمیز مردمان و حتّی حیوانات)

۹. عدالت قضایی

۱۰. آکنده شدن جهان از معرفت الهی ۱۱. پرستش خدا در تمام جهان

۱۲. بازگشت عیسی(ع)

۱۳. استمرار حکومت منجی تا قیامت.[۲]


[۱]. مواردی نیز در تورات و انجیل هست که منابع اسلامی آنها را تأیید نمی کنند، مانند: خاموش شدن خورشید و ماه و ستارگان.

[۲]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۱ ص ۱۱۳ ـ ۱۱۵.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت