قرآن و حکومت جهانی امام مهدی(ع)

پرسش :

آیا در قرآن به حکومت جهانی امام مهدی(ع) اشاره شده است؟پاسخ :

آیات متعدّدی، حکومت جهانی اسلام و حاکمیت ارزش های دینی و انسانی را در جهان، پیش بینی کرده اند. در احادیث متواتر و قطعی، چهار دسته از این آیات به «حکومت جهانی امام مهدی(ع)» تفسیر یا تأویل شده اند:

۱. آیاتی که جهانی شدن اسلام را پیشگویی کرده اند. این آیات، شامل موارد زیرند:

الف. آیات فراگیر شدن دین حق

ب. آیه حکومت صالحان بر زمین

ج. آیه امامت و وراثت مستضعفان

د. آیه خلافت اهل ایمان و عمل صالح

هـ. آیات پایان یافتن فتنه

۲. آیاتی که به حکومت جهانی اسلام اشاره کرده اند. این آیات، با کمک احادیث اهل بیت(ع)، به حکومت جهانی اسلام با رهبری امام مهدی(ع) بشارت می دهند و شامل موارد زیرند:

الف. آیات مربوط به حیات زمین پس از مرگ

ب. آیات پیروزی حق و نابودی باطل

۳. آیاتی که به قیام امام مهدی(ع) تأویل شده اند. این آیات در ظاهر، اشاره ای به حکومت جهانی اسلام ندارند و تنها احادیث، آنها را به قیام امام مهدی(ع) مربوط دانسته اند.

۴. آیاتی که بر یاران امام مهدی(ع) تطبیق شده اند. این آیات، همان آیاتی هستند که به مدح و یا ذمّ برخی افراد (به خاطر وجود صفات خاصّی در آنان) پرداخته اند و در احادیث، این مدح ها یا ذم ها بر یاران و دشمنان امام مهدی(ع) تطبیق شده است.[۱]


[۱]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۲ ص ۱۰۱ ـ ۱۱۴.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت