درمان با محرمات

پرسش :

آیا درمان با آنچه حرام است، مؤثّر است؟پاسخ :

در هیچ حرامی شفایی نیست[۱]و اگر کسی به حرام درمان بجوید، خداوند در آن، شفایی قرار نمی دهد.[۲]پیامبر خدا(ص) از مداوا کردن با داروی ناپاک[۳]یا داروی آمیخته با شراب[۴]نهی می فرمود.

طارق بن سُوَید جُعفی از پیامبر خدا(ص) در باره شراب می پرسد و می گوید: آن را تنها به عنوان دارو می سازم. پیامبر(ص) در پاسخ فرمود: «این، دارو نیست؛ خود، بیماری است».[۵]

قائد بن طلحه از امام صادق(ع) در باره این که آیا می توان شراب خرما را در دارو قرار داد، سؤال می کند. ایشان پاسخ می دهد: «برای هیچ کس روا نیست به حرام، درمان بجوید».[۶]


[۱]الکافی، ج ۸، ص ۱۹۳، ح ۲۲۹ و ج ۶، ص ۴۱۳، ح ۲؛ بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۶۷، ح ۱۶ و ص ۸۶، ح ۱۰ (از امام صادق(ع)).

[۲]الجامع الصغیر، ج ۲، ص ۵۸۸، ح ۸۵۸۱؛ کنز العمّال، ج ۱۰، ص ۵۲، ح ۲۸۳۱۸ (از پیامبر خدا(ص)).

[۳]طبّ الأئمّة، ابن بسطام، ص ۶۲؛ بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۸۷، ح ۱۳ (از امام صادق(ع)).

[۴]مسند أبی یعلی، ج ۶، ص ۲۷۰، ح ۶۹۳۰؛ صحیح ابن حیّان، ج ۴، ص ۲۳۳، ح ۱۳۹۱؛ کنز العمّال، ج ۵، ص ۵۱۰، ح ۱۳۷۵۶.

[۵]صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۵۷۳، ح ۱۲؛ سنن أبی داوود، ج ۴، ص ۷، ح ۳۸۷۳؛ کنز العمّال، ج ۵، ص ۵۱۰، ح ۱۳۷۵۶.

[۶]الکافی، ج ۶، ص ۴۱۴، ح ۸ نیز، ر.ک: همان، ح ۴؛ بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۸۷، ح ۱۲ و ص ۸۹، ح ۱۸.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت