كُمَيل بن زياد

پرسش :

كُمَيل بن زياد کیست؟پاسخ :

كُمَيل بن زياد بن نُهَيك نَخَعى كوفى از ياران امام على و امام حسن عليهماالسلام است . او را از افراد مورد اطمينان امام على عليه السلام برشمرده و در توصيف او گفته اند : شجاع ، دلير ، زاهد و عابد بود .

 او از پيش گامان شورش كوفيان عليه عثمان بود و عثمان ، او را با عدّه اى ديگر به شام ، تبعيد كرد . در جنگ صِفّين ، شركت جست و از طرف امام على عليه السلام فرماندار «هيت» شد كه به خاطر عملكرد ضعيفش ، مورد عتاب حضرت قرار گرفت .

 كميل ، سخنان زيبايى از امام على عليه السلام نقل كرده است كه از آن جمله ، دعاى مشهور كميل است . كميل ـ كه او را جزو هشت عابد مشهور كوفه دانسته اند ـ در سال ۸۲ هجرى به دست حَجّاج به شهادت رسيد .

 در جريان قيام امام حسين عليه السلام و قيام توّابين و قيام مختار ، يادى از او نشده است .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت