اسباب تن درستی

پرسش :

چه چیزهایی مایه سلامتی و تن درستی است؟پاسخ :

هر کاری را چاره ای است و چاره تن درستی در دنیا، چهار چیز است: کم سخن گفتن، کم خوابیدن، کم راه رفتن و کم خوردن.[1]

همچنین چون گرسنه شدی بخور، چون تشنه شدی بنوش، چون ادرار بر تو فشار آورد ادرار کن، جز از سر نیاز نزدیکی مکن، و چون احساس خواب آلودگی کردی بخواب.[2]

و نیز روزه بگیرید،[3] سفر کنید،[4] شب زنده داری کنید[5] و حج و عمره بگذارید.[6]


[1] الفضائل، ص 129؛ بحار الأنوار، ج 8، ص 144، ح 67 (از پیامبر خدا(ص)).

[2] الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، ص 340؛ بحار الأنوار، ج 62، ص 260، ح 5 (از امام رضا(ع)).

[3] دعائم الاسلام، ج 1، ص 342؛ بحار الأنوار، ج 62، ص 267، ح 45؛ کنز العمّال، ج 8، ص 450، ح 23605 (از پیامبر خدا(ص)).

[4] کتاب من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 265، ح 2387؛ المحاسن، ج 2، ص 79، ح 1203؛ بحار الأنوار، ج 76، ص 221، ح 3 (از پیامبر خدا(ص)).

[5] تهذیب الأحکام، ج 2، ص 121، ح 457؛ ثواب الأعمال، ص 64، ح 6؛ بحار الأنوار، ج 6، ص 701، ح 17471 (از امام علی(ع)).

[6] الکافی، ج 4، ص 252، ح 1؛ ثواب الأعمال، ص 70، ح 3؛ بحار الأنوار، ج 62، ص 267، ح 47 (از امام سجاد(ع)). پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت