اسباب تن درستی

پرسش :

چه چیزهایی مایه سلامتی و تن درستی است؟پاسخ :

هر کاری را چاره ای است و چاره تن درستی در دنیا، چهار چیز است: کم سخن گفتن، کم خوابیدن، کم راه رفتن و کم خوردن.[۱]

همچنین چون گرسنه شدی بخور، چون تشنه شدی بنوش، چون ادرار بر تو فشار آورد ادرار کن، جز از سر نیاز نزدیکی مکن، و چون احساس خواب آلودگی کردی بخواب.[۲]

و نیز روزه بگیرید،[۳]سفر کنید،[۴]شب زنده داری کنید[۵]و حج و عمره بگذارید.[۶]


[۱]الفضائل، ص ۱۲۹؛ بحار الأنوار، ج ۸، ص ۱۴۴، ح ۶۷ (از پیامبر خدا(ص)).

[۲]الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، ص ۳۴۰؛ بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۲۶۰، ح ۵ (از امام رضا(ع)).

[۳]دعائم الاسلام، ج ۱، ص ۳۴۲؛ بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۲۶۷، ح ۴۵؛ کنز العمّال، ج ۸، ص ۴۵۰، ح ۲۳۶۰۵ (از پیامبر خدا(ص)).

[۴]کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۲۶۵، ح ۲۳۸۷؛ المحاسن، ج ۲، ص ۷۹، ح ۱۲۰۳؛ بحار الأنوار، ج ۷۶، ص ۲۲۱، ح ۳ (از پیامبر خدا(ص)).

[۵]تهذیب الأحکام، ج ۲، ص ۱۲۱، ح ۴۵۷؛ ثواب الأعمال، ص ۶۴، ح ۶؛ بحار الأنوار، ج ۶، ص ۷۰۱، ح ۱۷۴۷۱ (از امام علی(ع)).

[۶]الکافی، ج ۴، ص ۲۵۲، ح ۱؛ ثواب الأعمال، ص ۷۰، ح ۳؛ بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۲۶۷، ح ۴۷ (از امام سجاد(ع)).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت