گریه دشمنان و تنهاگذارندگان امام حسین(ع)

پرسش :

آیا دشمنان و تنهاگذارندگان امام حسین(ع) بر آن حضرت گریستند؟پاسخ :

گزارش ها حاکی از آن اند که فاجعه عاشورا و مصائبی که پس از آن بر اهل بیت سید الشهدا گذشت ، به قدری رقّت انگیز و غمبار بوده که نه تنها علاقه مندان به خاندان رسالت، تحت تأثیر قرار گرفتند، بلکه سرسخت ترین دشمنان آنان ـ با این که در نهایت بی رحمی و قساوت بودند ـ و نیز کسانی که یاری نرساندنشان به امام علیه السلام ، این فاجعه را پدید آورد ، نتوانستند با دیدن آن صحنه های دل خراش ، از گریه خودداری کنند .

البتّه گریه افراد سنگ دلی چون یزید ، ممکن است دلیل سیاسی نیز داشته باشد؛ یعنی آنان پس از افشا شدن حقایق ، برای فریب افکار عمومی و مقصّر جلوه دادن دیگران ، تظاهر به گریه و اندوه نموده اند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت