123
سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث

فصل سوم

آداب تعلّم

الف : آنچه شايسته است

3 / 1

اخلاص

۲۳۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دانش را نجوييد تا بدان به دانشمندان فخر بفروشيد يا با نادانان به جدل برخيزيد و يا مردم را به سوى خود بگردانيد كه هركس چنين كند ، در آتش است وليكن دانش را براى خدا و سراى آخرت فراگيريد . ۱

۲۳۵.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اى عليّ! از ويژگيهاى مؤمن آن است كه حقيقت را از دشمنش مى پذيرد و فرا نمى گيرد جز براى آنكه بداند و نمى داند جز براى آنكه عمل كند . ۲

۲۳۶.امام صادق عليه السلام :هركس براى خدا دانش آموزد و بدان عمل كند و به ديگران ياد دهد ، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود و گفته شود : براى خدا فراگرفت و براى خدا عمل كرد و براى

1.تنبيه الخواطر : ج ۲ ، ص ۲۱۵ .

2.التمحيص : ص ۷۵ ، ح ۱۷۱ .


سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
122

غمش را كفايت مى كند و از جايى كه به فكرش نمى رسد روزيش دهد . ۱

د : آمرزش خواهى همه چيز

۲۲۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هركس كه در آسمان و زمين است ـ حتى ماهيان دريا ـ براى جوياى دانش آمرزش مى طلبند . ۲

۲۲۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آسمانها و زمين و فرشتگان و شب و روز براى سه كس آمرزش مى طلبند : دانشمندان و دانشجويان و سخاوتمندان. ۳

ه : آمرزش گناهان

۲۳۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هيچ بنده اى در پيجويى دانش ، نعلين و كفش به پا و جامه بر تن نكرد ، جز آنكه خداوند گناهانش را در درگاه خانه اش آمرزيد . ۴

۲۳۱.امام على عليه السلام :بسى مؤمن كه در جستجوى دانش از خانه اش بيرون شد و جز آمرزيده بازنگشت . ۵

و : هموارى راه بهشت

۲۳۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هركس راهى را در جستجوى دانش بپيمايد ، خداوند راهى به سوى بهشت برايش بگشايد . ۶

۲۳۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هرچيز راهى دارد و راه بهشت ، دانش است . ۷

1.جامع بيان العلم : ج ۱ ، ص ۴۵.

2.الكافى : ج ۱ ، ص ۳۴ ، ح ۱.

3.إرشاد القلوب : ۱۹۶ .

4.المعجم الأوسط : ج ۶ ، ص ۳۷ ، ح ۵۷۲۲.

5.روضة الواعظين : ۱۵.

6.الكافى : ج ۱ ، ص ۳۴ ، ح ۱.

7.الفردوس : ج ۳ ، ص ۳۲۹ ، ح ۴۹۸۹.

 • نام منبع :
  سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
  سایر پدیدآورندگان :
  مسعودی، عبدالهادی
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1382
  نوبت چاپ :
  اوّل
تعداد بازدید : 29663
صفحه از 236
پرینت  ارسال به