روانشناسي رنگها در قرآن و حديث - صفحه 121

روانشناسي رنگها در قرآن و حديث

ا. پهلوان حسين ۱

چکيده:

جهان هستي با همه شگفتي‌هايش، پيش روي ماست. خالق زيبا آفرين و حکيم، اجزاء عالم را در اَشکال و اندازههاي مختلف آفريد و با رنگهاي گوناگون و جذّاب بياراست تا بشر ـ برترين مخلوقش ـ با جهان و پديدههاي آن ارتباطي عميق و سرشار از احساس برقرار کند ؛ در درک و فهم اسرار آن توفيق يابد و آسانتر به اهدافش دست يابد.
آيات وحي و کلمات پيشوايان دين، بر نقش رنگها و گوناگونيشان در خلقت جهان، به گونه مستقيم يا غير مستقيم توجّه دادهاند. کشف اين ارتباطات و دلالت رنگها بر مفاهيم، در زندگي معنوي و مادي بشر نقش به سزايي خواهد داشت.

کليد واژهها: طبيعت، رنگ، روان‌شناسي.

درآمد

در ژرفاي اسرار قرآني، ميتوان از رموز رنگها و هر آنچه سبز و زرد، سياه و سفيد، سرخ و کبود در دل دارند و با ما گفتگو ميگويند، نام برد.
... ولا رَطبٍ و لا يابِسٍ إلّا في کتابٍ مُبين (انعام: آيه 59) ؛ هيچ تر و خشکي در جهان نيست، مگر آنکه در کتاب مبين [گنجانده] شده است.

1.. دانش‌آموخته حوزة علميه خواهران قم.

صفحه از 134