منطق حاکم بر مناظرۀ امام رضا(علیه السلام) با اصحاب ادیان

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : معصومه زارع
پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی

سال / شماره پیاپی / صفحه 5-22

چکیده :

مناظره یکی از راه­ های کشف حقیقت برای طالبان آن است. در طول تاریخ، خصوصاً در عصر امامان معصوم : خود ائمه یا اصحابشان برای دفاع از حقانیت تشیع و اسلام مناظراتی داشته‌اند . یکی از این مناظرات مناظرۀ امام رضا ع با اصحاب ادیان برای اثبات حقانیت اسلام و نبوت رسول اعظم ص است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به تحقیق و بررسی مناظرۀ امام رضا ع با اصحاب ادیان می­پردازد که در منابع حدیثی آمده است. تا منطق حاکم بر مناظرۀ ایشان از نظر ساختار، محتوا و اصول اخلاقی را کشف و استخراج کند. امام رضا ع در مناظرۀ خود با اصحاب ادیان با به‌کارگرفتن اصول فنی مناظره، براهین عقلی، بهره‌گیری از باورهای دشمن و رعایت اصول اخلاقی، پیروز این مناظره شد.

کلیدواژه‌های مقاله :مناظره؛ روش‌شناسی؛ امام رضا ع؛ اصحاب ادیان