مقایسۀ معجزات ائمه در بصائر الدرجات حسن صفار و الارشاد شیخ مفید

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : میثم خلیلی
پديدآورنده : سید محسن موسوی
پديدآورنده : سیده فاطمه حسینی

سال / شماره پیاپی / صفحه 43-63

چکیده :

بصائرالدرجات نوشتۀ محمّد بن حسن صفار و الارشاد فی معرفة حجج­ الله علی­ العباد اثر شیخ مفید، از کتاب­های مهم حدیثی و تاریخی دو اندیشمند متعلّق به مکتب حدیثی قم و بغداد است. در این دو کتاب، معجزاتی به ائمۀ معصومین : نسبت داده شده است که می­توان آن‌ها را در دو بخش کلی تقسیم­بندی نمود: علم امام، و دخل و تصرّفات امام به اذن خداوند در عالم خلقت (ولایت تکوینی). در این مقاله تلاش شده است: به بررسی ابعاد مختلف حوزۀ اعجاز ائمۀ معصومین ع که در دو کتاب بصائرالدرجات و الارشاد مندرج­اند، با رویکرد توصیفی- تحلیلی پرداخته شود. بررسی­ها نشان می­دهد: شیخ مفید نسبت به حسن صفار، پیرامون نقل معجزات ائمه ع دقّت بیش­تری نشان داده است؛ و این مطلب حاکی از روش عقل­گرایانۀ شیخ در برخورد با انبوه احادیث و روایات وارده در حوزۀ کرامات ائمه ع است.

کلیدواژه‌های مقاله :معجزه؛ کرامت؛ ائمۀ معصومین ع؛ الارشاد؛ بصائرالدرجات