بررسی تحلیلی کتاب های تطبیقی تخریج در اهل سنّت

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : عباس محمودی
پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی

سال / شماره پیاپی / صفحه 92-114

چکیده :

تخریج، قالب و ابزاری برای اعتبارسنجی حدیث است که با منبع، سند، متن، موضوع و محتوا مرتبط است. لزوم شناخت کتاب­های تخریج برای پژوهش­گران این عرصه و نبود تحقیقی جامع در این راستا، ضرورت این پژوهش است. هدف این تحقیق، شناسایی کتاب­های تطبیقی تخریج در اهل­سنت است. مواد پژوهش، مقدمه، فهرست، متن کتاب­ها و همچنین دیدگاه­های دانشمندان علوم حدیث دربارۀ این منابع است. ضمنِ این پژوهش، انواع، طرق، فایده­ و اقسام تخریج، مشخص می­شود. تاکنون پژوهشی مستقل در بررسی تحلیلی و مقایسۀ گونه­های مختلف کتاب­های تخریج به صورت جامع انجام نشده؛ بنا بر این تحقیق حاضر، هم از جنبۀ جامع بودن و هم از جهت ساختاری، کاری نو در این زمینه محسوب می­شود. منابع دانش تخریج به دو دسته تقسیم می­شوند: کتاب­های تطبیقی و نظری. این مقاله به بررسی تحلیلی مهم­ترین منابع تطبیقی تخریج در اهل­سنت پرداخته که در سه بخشِ کتاب­های جامع، فقهی و تفسیری تنظیم شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :کتاب های فقهی تخریج؛ کتاب های تفسیری تخریج؛ منابع تخریج؛ دانش تخریج؛ اعتبارسنجی حدیث