مفهوم شناسی سنت(بخش اول)

نشریه :

نویسنده : پديدآورنده : سید محمدکاظم طباطبایی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1-15

چکیده :

آن چه برای ما مهم است، بحث «سنت» است و «حدیث» به عنوان طریق رسیدن به سنت مورد بحث قرار می گيرد و از این جهت مد نظر است. می‌خواهیم «سنت» را واکاوی کنیم و گزاره‌های متفاوتی که راجع به «سنت» وجود دارد، بررسی کنیم و دریافت روشنی از چيستی «سنت» و مفهوم مصطلح آن داشته باشيم و استعمال اين واژه و مفهوم را در منابع حديثی پی جویی نماييم
سنت از ريشه ی «س ن ن» «سَنَنَ» است، از معانی لغوی که برای اين واژه مطرح شده است «روان شدن»، «جریان یافتن» و یا «انجام عمل به سادگی و راحتی» برداشت می شود. به معنای این که چیزی به راحتی و به دور از دشواری و تکلف مورد عمل عمومی قرار گيرد.

کلیدواژه‌های مقاله :سنت