عیادت از بیمار

پرسش :

عیادت از چه بیمارانی، بسیار سفارش شده است؟پاسخ :

عیادت از چهار گروه، تأکید شده است:

۱. مؤمن: مؤمن بر مؤمن، هفت حق دارد که خداوند، آنها را بر او واجب ساخته است... و یکی آن که او را در بیماری اش عیادت کند.[1]

۲. بنی هاشم: عیادت بنی هاشم، واجب است و زیارت آنان مستحب.[2]

۳. خاندان: امام علی(ع) به فرزندش امام حسن(ع) سفارش می کند: «خاندانت را گرامی بدار که آنان، بال و پَر تو اَند که با آنها پرواز می کنی... و به عیادت بیمارانشان برو».[3]

۴. بینوایان: پیامبر خدا(ص) به ابوذر فرمود: «با بینوایان، همنشین شو و چون بیمار شوند، عیادتشان کن».[4]


[1] کتاب من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 398، ح 5850؛ مشکاة الأنوار، ص 148، ح 352؛ بحار الأنوار، ج 74، ص 222، ح 3 (از پیامبر خدا(ص)).

[2] جامع الأحادیث، قمی، ص 101؛ بحار الأنوار، ج 96، ص 234، ح 33 (از پیامبر خدا(ص)).

[3] تحف العقول، ص 87؛ بحار الأنوار، ج 77، ص 233، ح 2؛ کنز العمّال، ج 16، ص 183، ح 44215.

[4] الدعوات، ص 224، ح 620 و ص 277، ح 801. پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت