محمّد بن مسلمه

پرسش :

محمّد بن مسلمه کیست؟پاسخ :

از ياران پيامبر خدا بود كه در همه جنگ هاى ايشان ، جز تبوك ، حضور داشت . پس از پيامبر صلى الله عليه و آله از همراهان عمر بود ـ هنگامى كه به خانه فاطمه عليها السلام وارد شدند ـ و او كسى است كه شمشير زبير را شكست و گفته مى شود در كشتن سعد بن عباده ، شركت داشت .

 او بازرسى كارگزاران حكومتى را در زمان حكومت عمر بر عهده داشت . هرگاه از يكى از كارگزاران ، شكايتى مى رسيد ، عمر او را براى بررسى مى فرستاد .

 محمّد ، پس از كشته شدن عثمان ، از بيعت با على عليه السلام سر باز زد و آن را فتنه و بحران دانست . لذا گوشه گيرى پيشه كرد و شمشيرى چوبى به دست گرفت .

 او به دليل همراهى نكردن با على عليه السلام و معاويه ، به دست مردى اُردنى كشته شد .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت