آثار حدیثی و محدثان کرمان

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : هادی حجت
پديدآورنده : رضا نوروزی بهجت

سال / شماره پیاپی / صفحه 32-67

چکیده :

یکی از مطالعات مورد توجه محققان، تاریخ نگاری دانش های حدیثی و شرح حال محدثان و آثار آنان در مناطق مختلف جغرافیایی است. در این مقاله، محدثان کرمان و آثار حدیثی آن ها در دوره متقدم و متاخر، مورد بررسی قرار گرفته است. بیشتر محدّثان کرمان در دوره متقدم و خصوصا در قرن سوم می زیستند. عالمان این دوره اهتمام ویژه ای به حدیث داشته و برای اخذ و سماع آن، رنج سفر به شهرها و کشورهای دیگر را برخود هموار می کردند. در این پژوهش به نام 163 محدث و راوی منسوب به کرمان دست یافتیم که از این تعداد حدود 104 نفر آنان به دوره متقدمان و 47 نفر به دوره متاخران تعلق دارند و دوازده نفر آن ها از جمله محدّثان و راویانی هستند که محدوده حیاتشان مشخص نشده است. از شهرستان های کرمان پس از مرکز کرمان، شهرهای سیرجان و جیرفت بیشترین محدثان را به خود اختصاص داده اند. آثار حدیثی محدثان کرمان در حوزه های مختلفی همچون کتب حدیثی، فقه الحدیث، درایه الحدیث، رجال و منبع شناسی کتب حدیثی تدوین یافته که در این بین، آثار فقه الحدیثی همچون شرح روایات، بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :کرمان ،محدثان کرمان ،آثار حدیثی