گونه شناسی روایات تفسیری در فضیلت امام حسین(ع)

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : سید محسن موسوی
پديدآورنده : میثم خلیلی

سال / شماره پیاپی / صفحه 93-114

چکیده :

بر اساس تفاسیر و روایات فریقین، ظاهرو و باطن آیات بسیاری از قرآن کریم بر امام حسین (ع) ناظر است. پرسش این پژوهش، تنوع روش ها و گونه های روایات تفسیری پیرامون آیات نازله در فضیلت امام حسین (ع) است. این مقاله درصدد است مستند به آیات و روایات، و با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، انواع گونه های روایات تفسیری پیرامون آیات نازل شده در شان امام حسین (ع) را بررسی و تحلیل کند. دست آوردهای پژوهش حاکی از این مطلب است که روش های متنوعی همچون روش قرآن به قرآن، جری و تطبیق، بیان مصداق، بطن و تاویل و سبب نزول آیات قرآن، در شناسایی و گونه شناسی روایات تفسیری پیرامون آیات فضایل امام حسین (ع) کاربرد دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :تفسیر اثری ،امام حسین (ع) ،فضیلت ائمه (ع) ،گونه شناسی تفسیر قرآن