چگونگی غیبت امام مهدی(ع)

پرسش :

چگونه امام مهدی(ع) در دوره غیبت از چشم مردم پنهان مانده است؟پاسخ :

در باره چگونگی پنهان شدن امام مهدی(ع) در زمان غیبت، سه احتمال وجود دارد:

۱. نبودن در میان مردم؛ یعنی خداوند، امام مهدی(ع) را به نقطه ای دور از زمین بُرده و از دسترس مردم خارج ساخته است.

۲. بودن در میان مردم و دیده نشدن؛ یعنی امام مهدی(ع) در میان مردم زندگی می کند؛ ولی به قدرت و اعجاز الهی دیده نمی شود.

۳. بودن و دیده شدن، ولی شناخته نشدن؛ یعنی امام مهدی(ع) در جامعه و میان مردم زندگی می کند و مردم ایشان را می بینند؛ ولی نمی شناسند.

وقوع هر سه احتمال، امکان پذیر است، چنان که نمونه هر یک اتّفاق افتاده است و خداوند در قرآن، آنها را بر شمرده است.[۱]


[۱]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۳ ص ۱۳۴ ـ ۱۴۳.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت