سرداب غیبت

پرسش :

ماجرای سرداب غیبت چیست؟پاسخ :

در شهر سامرّای عراق و در جوار حرم عسکریین، زیرزمینی وجود دارد که به «سرداب غیبت» مشهور است.

شماری از مخالفان شیعه، این اتّهام را مطرح کرده اندکه شیعه امامیه بر این باور است که امام مهدی(ع) در سرداب زندگی می کند و یا از آن جا غیبت کرده است و یا از آن جا ظهور خواهد کرد و عقاید پیروان اهل بیت(ع) را درباره مهدویت به تمسخر گرفته اند.

امّا در جواب آنان باید گفت:

اوّلاً: در منابع کهن معتبر شیعی تا قرن پنجم، اشاره ای به «سرداب غیبت» نشده است و تنها گزارشی هم که در یکی از منابع درجه دوم شیعی آمده،دارای سندی ضعیف و از نظر تاریخی و محتوایی، غیر قابل قبول است.

ثانیاً: منابع حدیثی امامیه اتّفاق دارند که ظهور امام مهدی(ع) از شهر مکّه و در کنار کعبه است. بنا بر این، نسبت دادن عقیده «ظهور از سرداب غیبت» به شیعیان، کذب محض است.

ثالثاً : منابع حدیثی شیعه تصریح می کنند که در دوران غیبت کبرا، عامّه مردم از محلّ اقامت امام مهدی(ع) آگاهی ندارند. از این رو، نسبت دادن باور «زندگی امام در سرداب غیبت» افترا به شیعیان است.

رابعاً: افترای « اجتماع هر شب شیعیان در اطراف سرداب غیبت » ، از همه دروغ های گذشته بزرگ تر و مضحک تر است؛ زیرا اکثر قریب به اتّفاق اهل سامرّا از آغاز تا کنون، اهل سنّت بوده اند و به آسانی می توان با پرس و جو از آنان به نادرستی چنین ادّعایی پی برد.[۱]


[۱]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۳ ص۱۴۰ ـ ۱۴۵.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت