دیدار با امام مهدی(ع) پیش از غیبت

پرسش :

چه کسانی امام مهدی(ع) را پیش از غیبت دیده اند؟پاسخ :

بر اساس گزارش ها، برخی از کسانی که امام مهدی(ع) را پیش از به امامت رسیدن ایشان دیده اند، عبارت اند از:

۱. حکیمه (دختر امام جواد(ع) و عمّه امام عسکری(ع)) که امام مهدی(ع) را در شب تولّد ایشان و نیز پس از آن دیده است.

۲. نسیم (خادم امام عسکری(ع)) و ماریه[۱]که امام مهدی(ع) را در شب تولّد ایشان دیده اند.

۳. کنیز ابو علی خیزرانی که در هنگام تولّد امام مهدی(ع) حاضر بوده است.

۴. ابو نصر ظریف (خادم امام عسکری(ع)).

۵. احمد بن اسحاق بن سعد اشعری که امام مهدی(ع) را در سه سالگی دیده است.

۶. محمّد بن حسن کرخی.

۷. ابو علی بن مطهّر (از یاران امام هادى(ع) و امام عسکرى(ع)).

۸. ابو غانم خادم که امام مهدی(ع) را در سه روزگی دیده است.

۹. عبد الله سوری که امام مهدی(ع) را در زمان امام عسکری(ع) دیده است.

۱۰. عمرو اهوازی (سفیر امام مهدی(ع) و از ابواب معروف دوران غیبت صغرا).

۱۱. سعد بن عبد الله قمی (فقیه و محدّث بزرگ شیعه).

۱۲. یعقوب بن منقوش (از یاران امام هادى(ع) و امام عسکرى(ع)).

۱۳. کامل بن ابراهیم مدنى (از یاران امام عسکرى(ع)) که امام مهدی(ع) را در زمان امام عسکری(ع) دیده است.

۱۴. ابراهیم بن محمّد بن فارس نیشابوری (از یاران امام هادى(ع) و امام عسکرى(ع)).

۱۵. گروهی چهل نفره از شیعیان، از جمله: علی بن بلال، احمد بن هلال، محمّد بن معاویة بن حکیم و حسن بن ایوب بن نوح .

۱۶. مردی ایرانی[۲]که با خواهش از امام عسکری(ع)، امام مهدی(ع) را در دو سالگی دیده است.

۱۷. اسماعیل بن علی نوبختی که امام مهدی(ع) را هنگام عیادت از امام عسکری(ع) دیده است.

۱۸. عقید، خادم سیاه پوست امام هادی(ع) و بزرگ کننده امام حسن عسکری(ع).[۳]


[۱]. احتمال دارد او از خادمان امام مهدى(ع) در زمان ولادت ایشان باشد.

[۲]. احتمال دارد نام این مرد، مجروح باشد.

[۳]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۵ ص ۹ ـ ۲۸.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت