نفي برداشت تحريف از صحيحه هشام در « الكافي » - صفحه 193

نفى برداشت تحريف از صحيحه هشام در «الكافى»

محمّد احسانى فر لنگرودى

چكيده

در اين نوشتار ، به تجزيه و تحليل اسناد و متن صحيحه هشام بن سالم در كتاب شريف الكافى ، پرداخته شده است . نگارنده ابتدا به بررسى متن و سند اين صحيحه ـ كه از ظاهر آن ، تحريف قرآن كريم استخراج مى شود ـ پرداخته است . سپس وجوهى را براى حل مشكل سند و مفاد آن ارايه مى نمايد و اين صحيحه را به تأويل مى برد . نگارنده ، ضمن بررسى مفاد حديث ، به اين نكته مهم اشاره مى كند كه اگر چه سند قطعى الصدور ، حجّت شرعى است ، ولى نبايد به معانى ظاهر همه احاديث توجّه نمود و هر حديث صحيحى ، ظاهر آن حجّت نيست و شايد برخى از قرائن ، مفقود شده باشند .
نگارنده همچنين به نسخه شناسى و تحليل متن صحيحه هشام ، مبنى بر اين كه قرآن نازل شده بر پيامبر ، داراى آياتى به مراتب بيشتر از آيات كنونى قرآن بوده است پرداخته و آراى برخى از فقها و محدّثان بزرگ شيعه را در اين باره بررسى مى نمايد .
در قسمتى ديگر از مقاله ، نگارنده ، نگرشى تأويلى به صحيحه هشام نموده و تأويل بردن اين صحيحه توسط برخى از محدّثان بزرگ مانند شيخ صدوق را مطرح مى كند و شواهدى قرآنى و حديثى ، مبنى بر صحّت اين تأويل و عدم تحريف قرآن ارايه مى نمايد و صحيحه هشام را در حكم خبر شاذ ، تلقّى كرده كه حجّيت وافى در مراد را ندارد .
كليدواژه ها : صحيحه هشام ، قطعى الصدور ، حجّت ، الكافى ، خبر شاذ .

صفحه از 216