تأمّلي در احاديث تحريف‏ نماي « الكافي » - صفحه 157

تأمّلى در احاديث تحريف نماى «الكافى»

فتح اللّه نجّارزادگان ۱

چكيده

موضوع بحث ، بررسى روايات كتاب الكافى در تحريف لفظى قرآن است كه شامل تبديل و افزايش يا كاهش در آنهاست . كتاب الكافى به لحاظ وثاقت سند و گواهى ضمنى ثقة الاسلام كلينى بر پذيرش محتواى كتاب و نيز ذكر عناوين كتاب ها و باب هايى كه از ديدگاه مؤلّف پرده بر مى دارد ، نقطه عطف در اين زمينه به شمار مى آيد .
عمده احاديث الكافى كه در ظاهر ، بر تحريف قرآن دلالت دارند ، در باب «فيه نكت و نتف فى الولاية» در كتاب الحجّة آمده اند كه فارغ از ضعف سند بايد در بررسى مفاد آنها (و ساير روايات در اين زمينه) به مبانى فهم و نقد آنها توجّه ويژه كرد كه عبارت اند از : «قرآن ، معيار انديشه ها و روايات» ، «دشوارى در سرشت احاديث» ، «ساختار قرآن و شيوه آموزه هاى وحى» ، «سيره صحابه در نگارش شرح تفسيرى آيات در متن مصحف» ، «درك گونه هاى وحى» ، «شناخت واژگان كليدى در اين گونه روايات» ، «جامع نگرى در احاديث» . با درك اين مبانى و تطبيق آنها بر اين موارد ، عمده اين روايات را از باب وحى تفسيرى يا تحريف معنوى و يا اختلاف قرائات و ... مى يابيم . اين روايت نقل شده در الكافى كه : «قرآن هفده هزار آيه دارد» ، خبرى واحد و از متفرّدات

1.عضو هيئت علمى دانشگاه تهران .

صفحه از 192