شیوه های دیدار با امام مهدی(ع)

پرسش :

آیا شیوه هایی که برای دیدار با امام مهدی(ع) گفته می شوند، معتبرند؟پاسخ :

در برخی احادیث، به دعاها و اعمالی برای تشرّف به خدمت امام مهدی(ع) و دیدار ایشان در خواب یا بیداری، توصیه شده است؛ امّا هیچ یک دارای سند قوی، مطمئن و معتبر نیستند و منابع آنها نیز از کتاب های اصلی شیعه به شمار نمی رود. بر این پایه، توصیه های گزارش شده در این احادیث، اعتبار چندانی ندارند؛ امّا برخی تجربه های موفّق در به کارگیری آنها، زمینه به آزمون درآوردن و حتّی باور آنها را فراهم ساخته است. با بررسی این تجربه ها در می یابیم که وجه مشترک بسیاری از این تشرّف ها، گرفتاری سخت و اضطرارهای فردی و اجتماعی و یا مداومت بر خیر و نیکوکاری و دعا و مناجات و درخواست های مکرّر بوده که با صلاحدید خداوند، همراه گشته است. در حقیقت، این نیاز و نیکی درونی و نیکوکاری بیرونی است که لیاقت دیدار را پدید می آورد، تا آن جا که حتّی زمینه آمدن امام مهدی(ع) و دستگیری ایشان از دوستدارانش را فراهم می سازد.

به سخن دیگر، برای تشرّف به محضر امام مهدی(ع) می توان اهتمام خود را پیش تر و بیشتر از آنچه بر اعمال و اذکار می نهیم، در تقویت ایمان و افزایش معرفت و نیکی و عمل صالح قرار دهیم تا وجود ارزشمندش، خریدار ما گردد و به دستگیری و هدایت ما بیاید؛ همان نکته ای که در سخن برخی رهپویان این راه، بر آن تأکید شده است و می تواند تمام توصیه های اخلاقی و دعا و ذکرهای مناسب برای این مقصود را جهت ببخشد.[۱]


[۱]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج۵ ص ۱۷۹ – ۱۸۰ و ۱۹۹.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت