ارکان اساسی انتظار فَرَج امام مهدی(ع)

پرسش :

ارکان اساسی انتظار فَرَج امام مهدی(ع) کدام اند؟پاسخ :

انتظار فرج امام مهدی(ع)، سه رکن اساسی دارد:

یک. نارضایتی از وضعیت موجود،

دو. امید به گشایش و رهایی از سختی در آینده،

سه. مسئولیت پذیری.

منظور از مسئولیت پذیری در دوره انتظار، آمادگی یافتن روحی ـ روانی و تجربه اندوزی علمی و مهارتی و زمینه سازی برای ظهور و دوره پس از ظهور امام مهدی(ع) است. این رکن، هویت ویژه ای به انتظار می بخشد و آن را از خمودگی و بی تفاوتی به آینده، متمایز می کند.[۱]


[۱]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج۵ ص۳۰۹– ۳۱۱.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت