روش های اقناع مخاطب در نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : شعیب اسلامی
استاد راهنما : سعید امیرکاوه

صفحه 175-214

نشریه : پژوهش های اجتماعی اسلامی

چکیده :

در دنیای امروز ارتباطات اقناعی بخش مهمی از ارتباطات را تشکیل می دهد و نظریه ها و تئوری های مختلفی در خصوص آن بوجود آمده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی روش های اقناع مخاطب از منظر نهج البلاغه است. به همین منظور در این پژوهش تلاش شده تا از طریق روش تحقیق توصیفی و با گردآوری داده های آن از طریق کتابخانه ای و اسنادی، روش های کلامی و غیرکلامی اقناع مخاطب در نهج البلاغه، بررسی گردد. در این پژوهش که دارای رویکرد توسعه ای می باشد؛ مشخص گردید که حضرت علی(ع) جهت اقناع مخاطب از طریق کانال اقناع کلامی از موارد حکمت، جدال احسن، تجربه، استناد به منبع معتبر، موعظه و اخبار غیبی و همچنین از کانال اقناع غیر کلامی از زبان بدن، سیره عملی، زبان صدا و معجزه به طور هنرمندانه ای بهره برده اند. استفاده درست از این روش ها در نهج البلاغه، این کتاب را به اثری موفق در اقناع مخاطب تبدیل نموده است.

کلیدواژگان : اقناع، نهج البلاغه