تعین اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه

نشریه : اسلام و علوم اجتماعی

نویسنده : پديدآورنده : حسین اژدری زاده
پديدآورنده : حمید پارسانیا

سال سوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 7-47

چکیده :

در این جستار به دنبال تحلیل و بررسی مطالبی در نهج‌البلاغه هستیم که در آنها بین معرفت‌های مختلف انسان و عوامل اجتماعی به گونه‌ای پیوند ایجاد شده باشد. برای اینکه این پیگیری مؤثرتر واقع شود از طرح‌های مهم مطرح در جامعه‌شناسی معرفت بهره می‌بریم. این پارادایم‌ها ما را به پرسش‌هایی رهنمون می‌کند. ما با استناد از عبارات حضرت امیر(ع) درصدد یافتن پاسخ به این پرسش‌ها هستیم.

کلیدواژه‌های مقاله :معرفت، نهج البلاغه