انواع نشانه های ظهور امام مهدی(ع)

پرسش :

نشانه های ظهور امام مهدی(ع) چند گونه اند؟پاسخ :

برای نشانه های ظهور، تقسیم های گوناگونی ذکر کرده اند، مانند: متّصل(نزدیک) و منفصل(دور)، حتمی و غیر حتمی، طبیعی و غیر طبیعی، عادی و خارق العاده، کلّی و جزئی، عام و خاص، مجمل و کنایی، مقید یا مشروط، قطعی و مشکوک.

بررسی ها نشان می دهد که فقط تقسیم بندی نشانه های ظهور به حتمی (محتوم) و غیر حتمی (موقوف) در احادیث وجود دارد.

گویا تعبیر از حتمی بودن برخی نشانه ها، برای اوّلین بار در احادیث امام باقر(ع) بیان شده است. مهم ترین نشانه هایی که حتمی شمرده شده اند، عبارت اند از: ندای آسمانی، خروج دجّال، خروج سفیانی، کشته شدن نفْس زکیه، خَسف در منطقه بَیدا، خروج یمانی، خروج خراسانی و خروج حسنی.[۱]

البتّه در احادیث، به نشانه های غیر حتمی، تصریح نشده است؛ ولی می توان نشانه هایی را که حتمی خوانده نشده اند، جزو نشانه های غیر حتمی شمرد.[۲]


[۱]. یادآور می شویم که شهرت این نشانه ها به «نشانه های حتمی»، به معنای صحّت همه آنها نیست، چنان که خروج خراسانی، نشانه ای است که اگر چه در دوره معاصر، شهرت یافته و زبانزد خاص و عام شده است و به عنوان نشانه ای قطعی برای ظهور شمرده می شود؛ ولی احادیث چندانی برای آن موجود نیست.

[۲]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۷ ص ۴۲۹ ـ ۴۳۱.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت