طرح نظام‏مندي اُنس با قرآن در روايات « الكافي » - صفحه 333

طرح نظام مندى اُنس با قرآن در روايات «الكافى»

اصغر هادوى كاشانى

چكيده

در اين نوشتار ، روايات پراكنده اصول الكافى در باره قرآن ، به شيوه اى نظام مند ، ارائه شده است . اين نظام مى تواند اُنس با قرآن و بهره مندى از آن را در سه سطح بنيادى ، تخصّصى و عمومى ، آسان نموده ، بر اثربخشى آن بيفزايد . در دو سطح بنيادى و تخصّصى ، نياز به مهارت هايى از قبيل : آگاهى به تاريخ و علوم ادبى ، رجالى و تفسيرى است ، گرچه امامان معصوم عليهم السلام ، از آموزش هاى متعارف و يادگيرى ، مستثنا بوده اند ؛ ولى ديگران براى ورود به اين دو حوزه ، نياز به آموختن مقدّماتى دارند ؛ امّا در سطح عمومى ، اين گونه نيست و براى بهره بردن از قرآن مى توان با اندك داشته اى ، در معرض اين نور الهى قرار گرفت . اين رويكرد ، مى تواند تأثير به سزايى در محيط (فرا سيستم) داشته باشد و قرآن را از مهجوريت ، خارج نمايد .
كليدواژه ها : نظام مندى ، قرآن ، اُنس ، بنيادى ، تخصّصى ، عمومى .

مقدّمه

امروزه ، تفكّر نظام مند (/ سيستمى / كُل نگر) (Holistic thinking) توانسته است آثار و پيامدهاى گران سنگى بر مجموعه هاى اجرايى ، توليدى و حتّى انديشه اى بر جاى بگذارد . اين رويكرد ، موجب شده است كه هيچ موضوعى ، از نظر دور نمانَد و تمام چيزهايى كه به گونه اى داراى اثر هستند ، در نظر گرفته شوند . اين روش ، در صدد

صفحه از 356